Join US

ร่วมงานกับเจดับบลิว

ข่าวกิจกรรมสมัครงาน

เรามุ่งส่งเสริมและให้คุณค่าต่อความคิดสร้างสรรค์ การมีความรับผิดชอบ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานด้วยกันและลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานและบรรยากาศในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร เราส่งเสริมของวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีใจรักในการให้บริการลูกค้า และนำศักยภาพที่มีอยู่ภายในมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ

ข่าวนักศึกษาฝึกงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เราส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานขององค์กร